Co-Founder

Dr M Rahmat Yananda

Dr M Rahmat Yananda

Bachtiar Firdaus, M.PP

Bachtiar Firdaus, M.PP

Taufik Riyadi, SH, MH

Taufik Riyadi, SH, MH

Ivan Ahda S.Psi M.Si

Ivan Ahda S.Psi M.Si

Grady Nagara, M.Si

Grady Nagara, M.Si